Privacy beleid

Privacyverklaring dweezilsfriend®

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door dweezilsfriend® geleverde producten en diensten.

dweezilsfriend®, gevestigd te Statietjalk 61, 4617 GN, Bergen op Zoom, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

dweezilsfriend® verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze dien-sten en omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die dweezilsfriend® van je nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door dweezilsfriend® in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Voor de webshop:

· Voornaam en achternaam

· Adresgegevens, bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode + land

· E-mailadres

· Telefoonnummer

dweezilsfriend® verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechterlijkverleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. dweezilsfriend® verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met dweezilsfriend®, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

· Om goederen en diensten bij je af te leveren.

· Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

· Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

· Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

· Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit dweezilsfriend®. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over activiteiten van dweezilsfriend®. Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kan je dit in de webshop aangeven door “nieuwsbrief” uit te zetten. Je kan dit middels een (antwoord)mail te sturen met het verzoek om jouw profiel te verwijderen.

Wij kunnen jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is dweezilsfriend® gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt dweezilsfriend® zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

dweezilsfriend® bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

dweezilsfriend® verkoopt jouw gegevens niet door aan derden. dweezilsfriend® verstrekt jouw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

dweezilsfriend® gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kan je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@dweezilsfriend.nl.

Beveiliging

dweezilsfriend® hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. dweezilsfriend® heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij dweezilsfriend® toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval dweezilsfriend® gebruik maakt van de diensten van derden, zal dweezilsfriend® in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Uw privacyrechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zal dweezilsfriend® je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kan je indienen via info@dweezilsfriend.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kan je contact met ons opnemen, via info@dweezilsfriend.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 22 mei 2018 

 

 

Wij versturen met TNT Post
Betalingsmogelijkheden

Warning: mysqli_close() expects exactly 1 parameter, 0 given in /home/dweezilsfriend/public_html/site/index.php on line 1109